Licytacje

Obwieszczenie o drugiej licytacji udziału w części 3/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w Olecku przy ul. Młynowej 16, na działce o numerze geodezyjnym 506. Sygn. akt DJ KM 2098/21

Data licytacji: 2024-02-02
Dokumenty licytacji: PDF

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OL1C/00023706/7

Sygn. akt DJ KM 2098/21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-02-2024r. o godz. 9:15 w budynku Sądu Rejonowego w
Olecku mającego siedzibę przy ul. Osiedle Siejnik I 18 w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja:

– udziału w części 3/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w Olecku przy ul. Młynowej 16, na działce o numerze geodezyjnym 506, o powierzchni 0,0293ha, stanowiącej współwłasność Bogdana Sikorskiego, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/00023706/7.

Wartość szacunkowa udziału w części 3/5 w prawie własności nieruchomości wynosi 116 000,00 zł.

Cena wywołania udziału w części 3/5 w prawie własności wynosi: 77 334,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć
rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania, to jest 11 600,00 zł.

Termin oględzin w/w nieruchomości wyznaczony został na dzień 30.01.2024r. o godz. 11:00.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto w:

Banku BNP Paribas S.A. 66 20300045 1110 0000 0402 4320.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 520-27-37.

Inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości:
Dla obszaru nieruchomości nie istnieje obowiązujący plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olecko,
Uchwała BRM.0007.29.2023 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26.05.2023r. w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mista i gminy Olecko, nieruchomość leży na
obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto nieruchomość
znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta.

– nieruchomość położona w Olecku woj. warmińsko-mazurskie, w północno-wschodniej części Polski
– nieruchomość położona we wschodniej części miasta, przy ul. Młynowej 16
– nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Młynowa (działka 494)
– w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna jednorodzinna, szkoła
– w dalszym otoczeniu Jezioro Oleckie Wielkie, rzeka Lega, piekarnia, siłownia
– na działce znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej oraz budynek gospodarczy

Działka 506
– powierzchnia: 0,0293ha
– znajduje się po południowej stronie ulicy Młynowej
– dostęp do drogi publicznej bezpośredni północną granicą przylegającą do ulicy Młynowej (dz. 494)
– kształt działki czworokątny, zwarty, zbliżony do prostokąta
– ukształtowanie terenu płaskie, w części utwardzony
– w północnej części działki znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej, w południowej części znajduje się
budynek gospodarczy
– działka ogrodzona

– uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz, telefon
– zgodnie z danymi z ewidencji gruntów działkę nr 506 w całości zajmują grunty zabudowane
– nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków

Budynek jednorodzinny, w zabudowie bliźniaczej
– rok budowy to 1967
– powierzchnia zabudowy: 68m2
– budynek murowany, podpiwniczony, dwukondygnacyjny
– dach o konstrukcji drewnianej
– elewacja budynku wykończona tynkiem standardowym
– stolarka okienna drewniana i PVC
– drzwi zewnętrzne drewniane, stolarka drzwiowa wewnętrzna z materiałów drewnopochodnych
– wejście do budynku od strony południowej
– na parterze znajdują się dwa pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz; ściany otynkowane, pomalowane
– na piętrze znajdują się trzy pokoje, wc, korytarz; ściany otynkowane, pomalowane, na podłogach w pomieszczeniach mozaika
drewniana, w jednym z pomieszczeń płyta pilśniowa
– w jednnym z pokoi są drzwi prowadzące na balkon
– balkon żelebetowy z metalową barierką
– schody na piętro żelbetowe
– stan techniczny budynku zły; w szczególności elementy wykończeniowe i instalacje, stolarka okienna i drzwiowa, a także
pokrycie dachu
– budynek wymaga osuszenia i częściowego odgrzybienia
– zniszczone tynki, malowanie, posadzki, instalacje
– schody do piwnicy żelbetowe
– w piwnicy znajduje się kotłownia, pomieszczenia gospodarcze
– ściany w piwnicy nieotynkowane, podłoga betonowa,
– budynek ogrzewany kotłem na paliwo stałe

Budynek gospodarczy
– powierzchnia zabudowy wynosi 46m2,
– rok budowy nieuwidoczniony,
– budynek murowany, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny
– budynek zawalony, brak konstrukcji dachu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w
tym artykule.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według
prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać przeglądać w Sądzie Rejonowym w Olecku przy
ul. Osiedle Siejnik I 18 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego,
wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie
będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.

Organ egzekucyjny zastrzega sobie możliwość wstrzymania przetargu, jeżeli uzna, że osiągnięto sumę wystarczającą na zaspokojenie wierzyciela oraz kosztów egzekucyjnych.